คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

ภาพรวมของหนังกลางแปลงในยุคดิจิทัล.

ชื่ออื่นๆ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

รายงานสืบเนื่อง โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 3 ปี 2561 หัวข้อ “ผู้หญิงในอาเซียน” จัดโดย คณะกรรมการบริหารแผนอาเซียน และคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหง 19 กันยายน 2561 : หน้า 75-89

บทคัดย่อ :

       หนังกลางแปลง ถือเป็นสื่อบันเทิง และมหรสพกลางแจ้งที่อยู่ควบคู่กับสังคมไทยมาช้านาน เรามักพบเห็นหนังกลางแปลงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม และประเพณีต่างๆ ของไทยโดยเฉพาะในชนบท อาทิ ในงานบุญ งานวัด พิธีกรรมแต่งงาน หรือแม้แต่งานศพ นอกจากนี้ หนังกลางแปลง ยังนับเป็นกิจกรรม ยามค่ําคืนในอดีต ที่เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์ ของผู้คนในชนบทในยามที่สื่อบันเทิงสมัยใหม่อื่นๆ ยังไม่แพร่หลายนัก หนังกลางแปลงได้เข้ามามีบทบาท ต่อการดํา เนินชีวิตของคนในสังคมไทยมาโดยตลอด ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันหนังกลางแปลงได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยน แปลงด้านเทคโนโลยี ด้วยอัตราเร่งแบบก้าวกระโดด เกิดรูปแบบของช่องทางในการรับชมภาพยนตร์ที่หลากหลาย และการบริการ ด้วยความสะดวกสบายในยุคดิจิทัล พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบ ต่อหนังกลางแปลงที่ค่อยๆ เสื่อมความนิยมลงไปเรื่อยๆ ดูจะกลายเป็นของหายากจนแทบจะเลือนหายไป จากหน้าประวัติศาสตร์บันเทิงของไทยไปแล้ว จากสภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ทํา ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการหนังกลางแปลงเอง รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ที่จํา เป็นต้องพร้อมที่จะปรับตัวและร่วมกันหาแนวทางในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ “หนังกลางแปลง” ด้วยการให้ความสนใจ รับชม และนําสื่อหนังกลางแปลงไปฉายในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ในฐานะสื่อวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

 


 

      Outdoor Cinema is one of the entertainment media and outdoor entertainment which stays along Thai Society for a long time. We usually see outdoor cinema as a part of the activities in many Thai cultural rituals, especially in urban society such as at the temple annual celebration, in marriage ritual, even in funeral ritual. In the past, outdoor cinema was still the place where people came and joined together or to share their attitudes and experiences since there were not any modern types of entertainment  media available as present. Therefore, outdoor Cinema had played an important role on Thai lifestyles, including on economic, social, political and cultural aspects of Thai society. However; at present, outdoor cinema, has been directly affected by the disruptive innovation and technology which spreads throughout the world with the emerge of new variety of channels and diversity of convenient service available in digital era, as well as changing of consumer’s viewing behavior brings outdoor cinema loses its popularity in the market. It has become the rare item that we can hardly see it at this moment of time. According to the abovementioned problems and effects, many involved stakeholders such as the outdoor cinema exhibitor, governmental and private sectors, including organizations, should take part in adapting to all the effected conditions to preserve the outdoor cinema, to solve the possible problems and obstacles together that might already occurred. Finally, the support from Thai People in preserving the outdoor cinema is needed by promoting and bringing to screen in special events as the valued cultural media with Thai society forever.

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

ภาพรวมของหนังกลางแปลงในยุคดิจิทัล.