คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

ระบบสารสนเทศ และรูปแบบการสื่อสารของเกาหลีเหนือ.

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารนักกบริหาร (Executive Journal) ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (หน้า 3-16)

บทคัดย่อ :

      เกาหลีเหนือมีการพัฒนาระบบการสื่อสารอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ โดยเมื่อเทียบจาก ดัชนีชี้วัดการพัฒนาสารสนเทศกับประเทศอื่นๆ พบว่าการพัฒนาด้านระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ในอันดับที่227ของโลกและมีสัดส่วนผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศไร้สาย(เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่) อยู่อันดับที่ 155 อย่างไรก็ดีเมื่อเทียบจากสถิติภายในประเทศ พบว่ามีอัตราการขยายตัวของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 102.5คิดเป็นราว 2.4 ล้านคน ในปีพ.ศ. 2557 สำหรับการสื่อสารภายในประเทศเกาหลีเหนือ มีลักษณะเป็นการควบคุมเบ็ดเสร็จโดยรัฐซึ่งรัฐทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและเป็นเจ้าของกิจการสื่อสารมวลชนในประเทศทั้งหมด โดยสื่อมวลชนไร้อิสระและเสรีภาพในตนเอง ข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ถูกกำกับและกลั่นกรองผ่านคณะกรรมการของรัฐ ในส่วนของการสื่อสารระหว่างประเทศ เมื่อจำแนกตามรูปแบบการสื่อสารในภาวะสันติและสงครามนั้น พบว่า มีการสื่อสาร 4 ใน 5 ระดับ และไม่เคยปรากฏ รูปแบบการสื่อสารในระดับที่ 1 คือ ภาวะความสัมพันธ์สันติแต่อย่างใด ระบบการปกครอง แบบคอมมิวนิสต์ส ่งผลให้ระบบการสื่อสารมีการพัฒนาที่ล ่าช้า แม้ว ่าเกาหลีเหนือจะมีนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีแต ่เนื่องจากการควบคุมที่เข้มงวดของรัฐ เป็นเหตุให้เมื่อ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ แล้ว มีระดับการพัฒนาเป็นลำดับท้ายๆ ของโลก

 


 

      The North Korea’s development of information system and communications is in a relatively low level. Compared with other countries, the development of internet in North Korea was in the 227th ranking and the using of mobile telephony was in the 155th ranking. However, the statistic of domestic mobile users dramatically increased to 102.5 percent, or 2.4 million users in 2014. As for NorthKorea, the domestic communications still remaincompletely controlled by thegovernment, and press autonomy and freedom of mass media are unavailable in the country. Moreover, the international communication of North Korea has not met the peaceful relations level of communication. All these factors are likely to be the cause of lagged development of information system in North Korea. 

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

ระบบสารสนเทศ และรูปแบบการสื่อสารของเกาหลีเหนือ.