คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

วัฒนธรรมแฟน: กรณีศึกษา เชิงชาติพันธุ์วรรณา เป๊ก ผลิตโชคแฟนคลับ.

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 (หน้า 35 -51)

บทคัดย่อ :

      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมแฟนของเป๊ก ผลิตโชคแฟนคลับ งานวิจัยนี้ได้ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับแฟนศึกษา เข้ากับแนวคิดการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้วิธีการ วิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและ แบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม จ านวน 13 คน การสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 15 คน และการใช้แบบ สัมภาษณ์ออนไลน์ จ านวน 476 คน รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแฟนคลับของเป๊ก ผลิตโชค จ านวน ทั้งสิ้น 504 คน ผลการวิจัยเปิดเผยให้เห็นว่า วัฒนธรรมแฟนของเป๊ก ผลิตโชคแฟนคลับในปัจจุบัน เป็น ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการต่อยอด “วัฒนธรรมแม่ยก” จากในอดีต โดยพบการสืบทอด “วัฒนธรรม การอุปถัมภ์ศิลปิน” ทั้งนี้ งานวิจัยนี้ค้นพบเพิ่มเติมว่า แฟนคลับของเป๊ก ผลิตโชคได้สร้างวัฒนธรรมแฟน ที่เป็นวัฒนธรรมย่อยเฉพาะตัว และมีลักษณะเช่นเดียวกับ “วัฒนธรรมของการมีส่วนร่วม” ด้วยการ สร้างสรรค์เนื้อหาและกิจกรรมทั้งในพื้นที่ออนไลน์และในพื้นที่ชีวิตจริง เพื่อเป้าหมายในการสนับสนุน ส่งเสริมเป๊ก ผลิตโชค โดยมีสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแฟน คลับด้วยกันเอง และระหว่างแฟนคลับกับศิลปิน องค์ความรู้จากงานวิจัยนี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมดนตรี เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการสื่อสารกับแฟนคลับอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท าความเข้าใจกลุ่มทางวัฒนธรรมในบริบทด้านสังคม เศรษฐกิจ และ การเมืองอื่น ๆ ได้

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

วัฒนธรรมแฟน: กรณีศึกษา เชิงชาติพันธุ์วรรณา เป๊ก ผลิตโชคแฟนคลับ.