คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

วาทกรรมการคุมคามทางเพศต่อเน็ตไอดอลหญิงบนเฟซบุ๊ก.

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วาสารนิเทศศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม –เมษายน 2562 (หน้า 98-108)

บทคัดย่อ :

      บทความนี้ ศึกษาวิจัยเรื่อง วาทกรรมก ารคุกค ามท างเพ ศต่อเน็ ตไอดอลหญิงบนเฟ ซบุ๊ ก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ ลีลา และองค์ประกอบ ในการน าเสนอตัวตนของเน็ตไอดอลหญิง และผู้ติดตามเน็ตไอดอลหญิงทางเฟซบุ๊ก และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางวาทกรรม ของรูปแบบ ลีลา และ องค์ป ระกอบ ของเน็ตไอดอลหญิงกับผู้ติดตามเน็ตไอดอลหญิงบนเฟซบุ๊ก การวิจัยนี้เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เก็บข้อมูลจาก เฟซบุ๊กของเน็ตไอดอลหญิงที่มียอดผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งแสนคน จ านวน 6 กรณี ผลการวิจัยพบว่าเน็ตไอดอลหญิงน าเสนอตัวตนผ่านภาพถ่ายในพื้นที่ส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการสร้างพื้นที่ส่วนตัวของตนเองผ่านพื้นที่สาธารณะอย่างเฟซบุ๊ก และท าให้พื้นที่ส่วนตัวกลายเป็นพื้นที่ สาธารณะ ผู้ติดตามที่ใช้วาทกรรมการคุกคามทางเพศ มีอ านาจในการจ้องมอง ท าให้เกิดการแสดงอ านาจใน การสื่ออารมณ์ผ่านภาษา ออกมาเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้ส่งสารถึงผู้รับสาร และพวกเขามักกระท าซ้ า ความเป็นพื้นที่สาธารณะ ท าให้ทั้งเน็ตไอดอลหญิง และผู้ติดตามเน็ตไอดอลหญิง สามารถเปิดเผยความต้องการ ความปรารถนาของตนเองได้อย่างอิสระ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถท าได้ในชีวิตจริง อย่างไรก็ตามการมีอ านาจต่อ กัน อาจเป็นผลจากวัฒนธรรมในสังคมไทย สังคมไทยจึงจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน รับรู้เรื่องเพศได้ อย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดการแสดงอ านาจในการคุกคามทางเพศต่อไปในอนาคต

 


 

      This article aims to study about the discourse of sexual harassment to female internet idol on facebook. Hence, the research objective is to study behavior, style and other environments of female internet idols as well as the Facebook followers. Furthermore, this study also examines the relationship between female internet idols and the followers. This research uses the qualitative research method and content analysis. The data is collected by observation and monitoring 6 female internet idols who has over 100,000 followers. The finding of this research found that the female internet idols often present physical appearances from their private spaces to public sphere using on Facebook platform. Regarding the private space becomes the public sphere, the followers tend to cause the sexual harassment through staring then processing to the verbal to the female internet idols in the respect of threatening from sender to receiver. Therefore, the public sphere leads the female internet idols and their followers can disclose their freedom of expression which they unable to act in the real lives. Nonetheless, having an influence on each other might from the culture of social life in Thailand. Therefore, the society must provide and offer an opportunity for juveniles in term of acquiring the correct acknowledgment about sexology for preventing the power of sexual harassment in the  future.

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

วาทกรรมการคุมคามทางเพศต่อเน็ตไอดอลหญิงบนเฟซบุ๊ก.