คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการปลูกฝังค่านิยมของเยาวชนไทย.

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018 (ภาคบรรยายระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561) 11 สิงหาคม 2561 หน้า 312-325

บทคัดย่อ :

      การวิจัยเรื่องอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อค่านิยมเยาวชนไทยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ(SurveyResearch) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านจิตวิทยาด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมเยาวชนไทยและเพื่อศึกษาความเชื่อ ทางสังคมและความเชื่อทางจิตวิทยาของเยาวชนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต ่อค ่านิยมเยาวชนไทย โดยใช้เครื่องมือวิจัย แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสาร มวลชน 5 ภูมิภาค 13 สถาบัน จำนวนทั้งสิ้น 555 คน มีตัวแปรต้นสำคัญ คือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านจิตวิทยา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจกับความเชื่อทางสังคม และทางจิตวิทยาและตัวแปรตาม คือค่านิยมเยาวชนไทยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation Matrix) เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ให้เป็นไปตามสมมติฐานเบื้องต้นของการวิเคราะห์สมการ เชิงเส้น และใช้การวิเคราะห์พหุถดถอยสัมประสิทธิ์เส้นทางอิทธิพลของตัวแปร (Regression Coefficient) ใช้สัมประสิทธิ์เส้นทาง เป็นตัวทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยทดสอบสมมติฐานพบว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านจิตวิทยา; พัฒนาการเรียน, พัฒนาสัมพันธภาพกับบุคคล รอบข้าง จิตอาสา แฉเรื่องคนไม่ทำตามกฎกติกา และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านเศรษฐกิจ; สร้างอาชีพสุจริต, ช่องทางแสดง ความสามารถนำมาซึ่งรายได้ภายหลัง มีอิทธิพลทางบวกต่อค่านิยมเยาวชนไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .000 ส่วนความเชื่อ ทางสังคม; รู้จักสิทธิผู้อื่นและเคารพสิทธิ, ให้ความสำคัญความคิดที่แตกต่าง, เสรีภาพการแสดงออกความคิดเห็น, รู้จักหน้าที่ตัวเอง และความเชื่อทางจิตวิทยา; ความกลัว ความวิตกกังวล มีอิทธิพลทางบวกต่อค่านิยมเยาวชนไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .000 ส่วนตัวแปรการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านสังคม; การติดตามข่าวสารใหม่ในสังคม, ติดตามบุคคลมีชื่อเสียง, ประกาศเอกลักษณ์ตัวเอง ไม่มีอิทธิพลต่อค่านิยมเยาวชนไทย ทั้งนี้ค่านิยมเยาวชนในสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ช่วยตรวจสอบเรื่องทุจริต, แสดงออก/มีส่วนร่วม ทางการเมือง, เล่นเกมแล้วได้รางวัล, สร้างผลงานใหม่หรือนวัตกรรม และเรียนรู้และทำตามสถานการณ์สำคัญ

 


 

      This research ‘The Influence of Social Media on Thai Youth Values’ was a survey research that aimed to study the influence of social media and the value of Thai youth by using survey questionnaires that collected the statistics of Youth in University 555 students who studied mass communication or journalism in 13 universities from 5 different regions in Thailand. The significant independent variables in this study were the uses of social media in psychological, social and economic field and the belief in social and psychology aspect. The dependent variable was the value that occurred in the social media. In addition, correlation matrix was used to ensure the data analysis that the relationships between the independent variables and dependent variable would match with the initial hypothesis. Moreover, this research,  egression coefficient also was used to analyze and test the hypothesis of the study. The result indicated that the independent variables which were the use of social media in psychological field; study, develop relationship, volunteer, report who’s not fair, and economic field; create new career, show creativity & design, had the positive influence on the value of Thai teenagers with the crucial of the meaning in statistic at .000. However, the independent variable of the use of social media in social field; follow news, follow celebrities, create identity, did not have influence on the value of Thai youth. The new values of Thai teenagers on social media are investigate, political participation, play games, create a portfolio & innovation, and learning crisis situations. 

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการปลูกฝังค่านิยมของเยาวชนไทย.