คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

แฟชั่นยั่งยืน: การรับรู้และวิถีปฏิบัติจากประเทศไทย

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์.ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 หน้า 81-106. มกราคม (ISSN 1906-2540)

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

แฟชั่นยั่งยืน: การรับรู้และวิถีปฏิบัติจากประเทศไทย