คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

โมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ.

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารการสื่อสารและการจัดการนิด้า. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม หน้า 43-58 (TCI 2- ISSN : 2465-3756)

บทคัดย่อ :

      การวิจัยนี้ใช้ตัวแปรในแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีมาเป็นกรอบในการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาว่าโมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ และใช้แบบสอบถามปลายปิดเป็นเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อาศัยในกรุงเทพมหานคร และสามารถตอบ แบบสอบถามได้ด้วยตนเอง จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า โมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับแอปพลิเคชันไลน์ ของผู้สูงอายุมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้งานเป็น 2 ตัวแปรสําคัญที่ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้งานจริง นอกจากนั้น การรับรู้ความ ง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานและทัศนคติเชิงบวกในการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อทัศนคติเชิงบวกในการใช้งานและความตั้งใจในการ ใช้งาน ท้ายที่สุด ความตั้งใจในการใช้งานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริง ดังนั้น หน่วยงานที่ดูแล ผู้สูงอายุควรส่งเสริมให้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ได้คล่อง และใช้ ในทางที่เป็นประโยชน์มากขึ้น เช่น เป็นช่องทางในการขายสินค้า หรือเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

โมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ.