คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการสื่อสร้างสรรค์ เล่าหนังสั้น บ้านฉัน บ้านเธอ

          คณะได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัย โดยในโครงการนี้เน้นผลิตสื่อเสริมสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคมไทย งบประมาณสนับสนุน จำนวน 2,500,000 บาท

          โครงการนี้ มีเป้าหมายผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสามัคคี  จำนวน 5 เรื่อง ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครพนม อุทัยธานี พังงา แพร่ โดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกตัวแทนเยาวชนในแต่ละจังหวัดเข้าร่วมอบรมความรู้และ           ฝึกทักษะการผลิตภาพยนตร์สั้น และได้ร่วมผลิตภาพยนตร์สั้นในพื้นที่จริงตลอดกระบวนการ นอกจากนั้น ยังมีการทำวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการผลิตภาพยนตร์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี  ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ชม และประเมินความสำเร็จของโครงการดังกล่าวด้วย โดยมีบันทึกข้อตกลงระหว่างสองหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ทำให้เกิดความล่าช้า และเริ่มดำเนินการจริง ในเดือนเมษายน 2565

          คณะดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้น 5 เรื่อง ใน 5 จังหวัด เสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ จังหวัดพังงา กาญจนบุรี อุทัยธานี นครพนม แพร่ นอกจากนั้น ยังคงเหลือส่วนของการทำวิจัย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2565

     ตัวชี้วัดของโครงการ 

     – คนรุ่นใหม่นักสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น เป้าหมาย 30 คน
     – ภาพยนตร์สั้น เป้าหมาย 5 พื้นที่/5 เรื่อง
     – ผู้ชมภาพยนตร์สั้น ในระบบออนไลน์  เป้าหมาย 100,000 คน
     – ผู้ชมภาพยนตร์สั้นในส่วนกลางและต่างจังหวัด  เป้าหมาย 200 คน
     – องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ เป้าหมาย 1 องค์กร
     – นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชนและคณะอื่นที่สนใจการผลิตภาพยนตร์ เป้าหมาย 10 คน
     – งานวิจัยเรื่องความสามัคคีในพื้นที่  เป้าหมาย 1 เรื่อง

จังหวัดพังงา

จังหวัดกาญจณบุรี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดนครพนม

จังหวัดแพร่