คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

MCRU-Future-Image

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน
__________________________

             ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๒๗ พฤศจิกายน –    ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ และประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๖ และอธิการบดีอนุมัติผลการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัด คณะสื่อสารมวลชน แล้ว

จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

๑.๑ นางสาวกนกวรรณ  พุ่มอยู่

ทั้งนี้ คณะสื่อสารมวลชน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น ๒ ภายในสิบวันนับจากวันประกาศผลการคัดเลือกหรือนับจากวันที่ได้รับหนังสือให้มารายงานตัว ในวันเวลาราชการ หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตามที่ผ่านการคัดเลือก และเมื่อรายงานตัวแล้วจะต้องเริ่มปฏิบัติงานภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่รายงานตัว

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๗

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้า

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา