คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การจัดการเรียนการสอน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
   ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในส่วนภูมิภาคในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น
   เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ทุกระดับการศึกษา ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าวได้ มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงมี ประกาศ ดังนี้
๑. ให้จัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน แบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เท่านั้น โดยเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาหรือตารางการบรรยายใน ม.ร.๓๐
๒. ไม่อนุญาตให้นักศึกษา หรือประชาชนเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยในระหว่างวันที่ ๔ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ หากมีความจําเป็นสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ที่ www.ru.ac.th/th/study_online และสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนได้ที่ Facebook: สวป. ม.รามคําแหง หรือ www.regis.ru.ac.th

   ทั้งนี้ เมื่อใกล้สิ้นสุดกําหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยจะได้ ประกาศกําหนดแนวทางดําเนินการในระยะต่อไป โดยให้นักศึกษาติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ส่วนกลางของ มหาวิทยาลัยและของสาขาวิทยบริการต่าง ๆ หรือ Facebook: PR Ramkhamhaeng University

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาด ใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
๑. เปิดประตูทางเข้า – ออกมหาวิทยาลัยรามคําแหง เฉพาะประตูด้านหน้า ถนนรามคําแหง (ประตู ๐๐๑) เท่านั้น
๒. เปิดประตูด้านหลังมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ประตู ๐๐๔) เฉพาะทางเดินเท้า ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. และเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. เท่านั้น โดยจะต้องติดบัตรแสดงตนและปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
๓. เปิดประตูด้านหลังมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ประตู ๐๐8) ให้รถยนต์ออกจาก มหาวิทยาลัย ระหว่างเวลา 16.00 – ๑๘.๐๐ น. เท่านั้น
๔. ผู้ที่มาปฏิบัติงานหรือติดต่อราชการจะต้องผ่านการคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกายบริเวณจุดคัดกรองที่กําหนด และจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย รามคําแหง ตลอดจนต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด
๕. ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีความประสงค์จะจําหน่ายอาหารต้องมีระบบการควบคุม ป้องกันฯ ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด เช่น กําหนดทางเข้า – ออก มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิและจัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สําหรับล้างมือก่อนเข้ารับบริการ
๖. กรณีการดําเนินการของหน่วยงานภายนอก เช่น ธนาคาร ที่ทําการไปรษณีย์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯลฯ ให้ทําหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง พร้อมแจ้งแผนการดําเนินการตามมาตรการ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขด้วย
๗. บริษัทรับเหมาที่จะเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ๒๕๖๔ จะต้องทําหนังสือ ขออนุญาตพร้อมแจ้งแผนการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันฯ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหงก่อนดําเนินการ และไม่อนุญาตให้พักค้างคืนภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง
๘. กรณีอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในอํานาจของอธิการบดีในการพิจารณากําหนดและสั่งการ ตามที่เห็นสมควรต่อไป
   ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…

Posted by PR Ramkhamhaeng University on Sunday, 3 January 2021

 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่…

Posted by PR Ramkhamhaeng University on Saturday, 2 January 2021

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา