คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

สรุปผลการจัดการความรู้ (knowledge management) จากคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะสื่อสารมวลชน
เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา”
#KM #ความรู้ดีๆต้องแบ่งปัน #MCRU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *