คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2562

20190830-153350

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2562
———————————————–

ตามที่คณะสื่อสารมวลชนได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา ผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษาแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2562 นั้น

บัดนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมะสมสมควรได้รับทุนการศึกษา ดังกล่าว จำนวน 10 คน ดังนี้

  1. นายพงศธร ศิริพงศ์สุวรรณ รหัสประจำตัว 6154008756
  2. นายอมรเทพ รอดตา รหัสประจำตัว 5754007887
  3. นายตะวัน เสริญไธสง รหัสประจำตัว 5790006992
  4. นางสาวเพ็ญรวี ครุพานิช รหัสประจำตัว 5854502464
  5. นายธนพล วงษ์สพาน รหัสประจำตัว 5805001624
  6. นายอภิสิทธิ์ คำทูล รหัสประจำตัว 6154008558
  7. นายรัฐพจน์ ฤดี รหัสประจำตัว 5854022695
  8. นางสาวชัชชรินทร์ เกิดบุญ รหัสประจำตัว 5954008883
  9. นายกษิดิศ วัชรสินธุ์ รหัสประจำตัว 6054006942
  10. นายเอกรัฐ บุญแก้ว รหัสประจำตัว 5954003462

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา