คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทุนแสงชัย-190911-0186