คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับรางวัล ถ่ายรูปวัฒ-190920-0005