คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ (New Logo Design) “คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง”

poster for website

 

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักศึกษาปัจจุบัน และ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ (New Logo Design) “คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 6,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร ส่งผลงานออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 67

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกคณะและหลักสูตร
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้สูงสุดไม่เกิน 3 ผลงาน

 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผลงานต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator หรือ Adobe Photoshop และสามารถปรับแก้ไขผลงานได้ และผลงานจะต้องไม่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI: ARTIFICIAL INTELLIGENCE) ในการออกแบบ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเขียนคำบรรยายแนวความคิด ความหมายของแบบ รูปทรง ลายเส้น และแรงบันดาลใจในการออกแบบ พร้อมชื่อ – นามสกุล E-mail และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 • ผลการพิจารณาและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถนําไปฟ้องร้อง และ ดําเนินคดีใด ๆ ได้ ทั้งนี้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่กําหนด
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล และผลงานที่เข้าประกวด ให้ถือเป็นสิทธิ์ของคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ที่สามารถนําผลงานหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานไปใช้งาน ผลิตซ้ำ หรือเผยแพร่ เพื่อสนองต่อภารกิจด้านต่าง ๆ ของคณะ และ/หรือ สามารถนําไปปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
 • ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่นและผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน หากเกิดข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ และหากตรวจสอบพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืนทั้งหมด

 

ข้อกำหนดการส่งแบบเข้าประกวด
ผู้ประกวดจะต้องส่งผลงานในรูปแบบไฟล์นำเสนอพร้อมกับไฟล์ต้นฉบับ ดังนี้

 • ไฟล์ต้นฉบับทั้งแบบสีและแบบขาวดํา ของ Adobe Illustrator (.ai) หรือ Adobe photoshop (.psd)
 • ไฟล์ภาพผลงานทั้งแบบสีและแบบขาวดํา นามสกุล .png ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi พร้อมระบุ code สีในโหมด RGB/CMYK หรือ Pantone หรือ HTML (ไฟล์ที่ส่งมาต้องแก้ไขได้)
 • รูปภาพ แบบอักษร (Font) และส่วนประกอบอื่น ๆ ในตราสัญลักษณ์ (LOGO) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 • นำไฟล์ LOGO ที่ออกแบบนำเสนอผ่าน Mockup ในลักษณะทดลองใช้งานจริงในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ตัวอย่างการนำผลงานไปใช้งานกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างน้อย 3 ผลงาน (เช่น สกรีนผ้า ทำนามบัตร สินค้าของที่ระลึกต่าง ๆ เป็นต้น)
 • นำผลงานทั้งหมดรวมเป็น Folder แล้วอัปโหลดบน Google Drive และนำลิงก์ของโฟลเดอร์ดังกล่าวมาส่ง (โดยต้องตั้งค่าให้ผู้ที่มีลิงก์สามารถเข้าดูผลงานได้)

 

รายละเอียดเพื่อใช้สำหรับเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

ข้อมูลพื้นฐาน: คณะสื่อสารมวลชน (Faculty of Mass Communication: MC) เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนในนามของคณะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยทำการเปิดสอนแบบตลาดวิชาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การผลิตสื่อ และการสร้างสรรค์เนื้อหา ปัจจุบันคณะสื่อสารมวลชนมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ ผ่านแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญคือ “สื่อสร้างสรรค์สู่มวลชน” ภายใต้ความเชื่อมโยงกับแนวคิดหลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหงคือ “ความรู้คู่คุณธรรม” ซึ่งสะท้อนเป็นแก่นสำคัญตามชื่อของคณะสื่อสารมวลชน ดังนี้
– Mass (M): Communication for All
– Communication (C): All Creative for Humanity

 

หมายเหตุ: ในการออกแบบตราสัญลักษณ์กำหนดให้มีสีน้ำเงินกรมท่า (#1C2240) และ สีเขียว (#31A666) เป็นสีหลัก (Main color) ในการออกแบบ โดยที่ผู้ออกแบบสามารถเลือกใช้สีอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงและเข้ากับการออกแบบของผู้ออกแบบได้

 

ส่งผลงานได้ที่ https://forms.gle/k9j89RTdTNkP67P76

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 67

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา