คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย1

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
————————–

ตามประกาศคณะสื่อสารมวลชน ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น
บัดนี้ กำหนดวัน เวลา รับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกตามรายชื่อลำดับเลขประจำตัว ดังนี้
๑. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จำนวน ๑ อัตรา)
๑.๑ นายธนาธิป ประถมวงศ์
๑.๒ นางสาวพรชนก โพธิ์ใจ
๑.๓ นายวรนันท์ จันทร์สวี
๑.๔ นางสาวนิตยา พรมมา
๑.๕ นางสาวศุภรัตน์ ม่วงเจริญ
๑.๖ นางสาวเบญจวรรณ พัชรพงศ์พรรณ
๑.๗ นางสาวสิริพร มีธรกิจ
๑.๘ นางสาวภัชชนก อินธกรจินดา
๒. ดำเนินการคัดเลือก
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
– สอบข้อเขียน คาบเช้า (๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.)
– สอบปฏิบัติ คาบบ่าย (๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.)
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
๑. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๑.๑ – ๑.๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
รายงานตัว ณ คณะสื่อสารมวลชน ชั้น ๒ อาคารสุโขทัย สถานที่คัดเลือก ห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน ชั้น ๑๐ อาคารสุโขทัย

-๒-
๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ติดต่อโทร. ๐๒-๓๑๐-๘๙๗๗ (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.mac.ru.ac.th)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์)
คณบดีคณะสื่อสารมวลชน

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา