คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศการขอสอบซ้ำซ้อนภาคซ่อม 2/62

ประกาศการขอสอบซ้ำซ้อนภาคซ่อม-262

ประกาศการขอสอบซ้ำซ้อนภาคซ่อม 2/62

*สำหรับนักศึกษาที่ขอจบในภาค 2 และ ฤดูร้อน / 2562 เท่านั้น*

ให้มาดำเนินการเขียนคำร้องได้ในวันที่ 4 – 15 กันยายน 2563

เอกสารที่ต้องเตรียมมาเพื่อประกอบการเขียนคำร้อง

1. สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนภาค 2 หรือ ฤดูร้อน/62 ที่กากบาทขอจบและภาคซ่อม2/62 2 ชุด

2. สำเนาบัตรนักศึกษา 2 ชุด

หมายเหตุ: การสอบซ้ำซ้อน คือ วิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน

งานบริการการศึกษา คณะสื่อสารมวลชน

25 สิงหาคม 2563

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา