คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความคืบหน้างานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผู้วิจัย :

ประจำปีงบประมาณ :

จำนวนเงินรวม :

60,000 บาท.

วันเริ่มต้นในสัญญา :

21 พฤศจิกายน 2565

วันสิ้นสุดในสัญญา :

20 พฤศจิกายน 2566

ความคืบหน้า :

ขยายเวลาเพิ่ม :

รายงานความคืบหน้า :

ส่งเล่มสมบูรณ์ :

5 มีนาคม 2567

ตีพิมพ์เผยแพร่ :

ผศ.ดร.จารุวรรณ  กิตตินราภรณ์.(2566).การรับรู้การสื่อสารการป้องกันโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรควัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี.วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์.ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม หน้า 149-163 ISSN;0858-6160