คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

กำหนดการประชุมทางวิชาการภาพยนตร์อาเซียนศึกษา

และเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ ๓

จัดโดย

คณะกรรมการบริหารแผนอาเซียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ

คณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระหว่างวันที่ ๑๙– ๒๑กันยายน ๒๕๖๑

ณ  อาคารสุโขทัย ชั้น ๓

—————————–

วันพุธที่  ๑๙กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๓๑๕ อาคารสุโขทัย

เวลา ๐๙.๐๐ น.          พิธีเปิดประชุมทางวิชาการภาพยนตร์อาเซียนศึกษา

โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เวลา ๐๙.๓๐ น.          ปาฐกถา บทบาทของผู้หญิงในภาพยนตร์อาเซียน

โดย  อาจารย์อนุสรณ์ ติปยานนท์ นักวิชาการอิสระ

เวลา  ๑๐.๓๐ น.        นำเสนอผลงานทางวิชาการ (รอบเช้า)

เวลา ๑๒.๐๐ น.          รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น.          นำเสนอผลงานวิชาการ (รอบบ่าย)

เวลา ๑๖.๓๐ น.          พิธีปิดประชุมทางวิชาการ

โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

 

ลำดับการนำเสนอผลงานวิชาการ

ลำดับที่ เวลานำเสนอ หัวข้อ ผู้นำเสนอ
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐น. อาเซียนสำเนียงไทย ผศ.ดร.พิทักษ์ ชูมงคล

มหาวิทยาลัยรังสิต

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐น. เน็ตไอดอลกับมุมมองวัฒนธรรมศึกษา อาจารย์จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐น. ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยต่อการเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน อาจารย์อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐น. สตรีบนวิถีแผ่นฟิล์ม: การศึกษาผู้หญิงในภาพยนตร์ไทยตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๖๐ คุณโชติอนันต์ เกษมวงศ์หงส์

มหาวิทยาลัยรังสิต

คุณวัชรพล มาลัยวงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐น. เปิดปูมหนังกลางแปลงไทย : บนเส้นทางจากอดีตสู่ยุคดิจิทัล รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาทิตศาสตร์

คุณพรพจน์ ยิ้มเจริญ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐น. การศึกษาการผลิตและเนื้อหาภาพยนตร์เรื่องลุงบุญมีระลึกชาติ ในฐานะกรณีศึกษาภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ คุณนิมิตร คินันติ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

วันพุธที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๓๒๒  อาคารสุโขทัย

เวลา ๑๕.๐๐ น.          เสวนาผู้กำกับและนักแสดงภาพยนตร์อาเซียน

โดย คุณภาณุ  อารี และ คุณก้อง  ฤทธิ์ดี

เวลา ๑๖.๐๐ น.          เปิดลงทะเบียน พร้อมงานเลี้ยงรับรอง

ในพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา ๑๖.๓๐ น.          พิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน

โดย ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เวลา ๑๗.๓๐ น.         ปาฐกถาหัวข้อ ผู้หญิงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อาเซียน

โดย คุณพิมพกา โตวีระผู้กำกับภาพยนตร์

เวลา ๑๘.๐๐ น.          – พิธีมอบรางวัลให้กับภาพยนตร์อาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาพยนตร์ แด่ คุณพิมพกา โตวีระผู้กำกับภาพยนตร์

– เปิดวิดีทัศน์เชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล  2018 RAFF  Professional Achievement Award

– อ่านคำประกาศเกียรติคุณ โดย คุณบัณฑิต  ทองดี นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์

ไทยและมอบรางวัล 2018 RAFF Achievement Award แด่ คุณพิมพกา โตวีระ

– คณบดีมอบของที่ระลึก แด่ คุณพิมพกา โตวีระ

– ฉายภาพยนตร์เปิดเทศกาลจากประเทศไทย

เรื่องมหาสมุทรและสุสาน(THE ISLAND FUNERAL)

กำกับโดย คุณพิมพกา โตวิระ

เวลา ๒๑.๐๐ น.          เสวนาเกี่ยวกับภาพยนตร์

ผู้ดำเนินการเสวนา : คุณก้อง ฤทธิ์ดีและคุณพิมพกา โตวิระ และนักแสดง

เวลา ๒๑.๓๐  น.         ปิดงานวันที่ ๑

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๓๒๒ อาคารสุโขทัย

เวลา ๐๙.๓๐  น.          ฉายภาพยนตร์อาเซียนจากประเทศกัมพูชา

เรื่องTHE LAST REELกำกับโดย Ms.Kulikarsotho

เวลา ๑๐.๓๐  น.         พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๑.๐๐  น.         เสวนาเกี่ยวกับภาพยนตร์

ผู้ดำเนินการเสวนา : อ.อภิสิทธิ์  ศุภกิจเจริญ, คุณสัณห์ชัย โชติรสเศรณี

และ Mr.Nick Ray (Executive Producer)

เวลา ๑๒.๐๐  น.         รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐  น.         ฉายภาพยนตร์อาเซียนจากประเทศลาว

เรื่อง DEAREST SISTER กำกับโดย Ms. Mattie Do

เวลา ๑๕.๐๐  น.         รับประทานอาหารว่างรอบบ่าย

เวลา ๑๕.๓๐  น.         เสวนาเกี่ยวกับภาพยนตร์

ผู้ดำเนินการเสวนา : อ.ดร.ภาณุฤทธิ์  สารสมบัติ,คุณธีปนันท์เพ็ชรศรี

เวลา ๑๗.๐๐  น.         ฉายภาพยนตร์อาเซียนจากประเทศฟิลิปปินส์

เรื่อง BARBER’S TALE กำกับโดย Mr. Rodolfo Jr. Robles lana

เวลา ๑๙.๐๐  น.         รับประทานอาหารเย็น

เวลา ๑๙.๓๐  น.         เสวนาเกี่ยวกับภาพยนตร์

ผู้ดำเนินการเสวนา : ผศ.ดร.โอฬาร พฤติศรัณยนนท์

และ Mr.Rodolfo Jr. Robles lana

เวลา ๒๐.๐๐  น.        ปิดงานวันที่ ๒

 

วันศุกร์ที่ ๒๑กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๓๒๒ อาคารสุโขทัย

เวลา ๐๙.๓๐  น.         ฉายภาพยนตร์อาเซียนจากประเทศมาเลเซีย

เรื่อง MUALLAF กำกับโดย Yasmin Ahmad

เวลา ๑๐.๓๐  น.         พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๑.๐๐  น.         เสวนาเกี่ยวกับภาพยนตร์

ผู้ดำเนินการเสวนา :อ.อภิสิทธิ์  ศุภกิจเจริญและอ.ประวิทย์ แต่งอักษร

และ อ.ดร. อัลฮูดา  ชนิดพัฒนา ม.เกษมบัณฑิต

เวลา ๑๒.๐๐  น.         รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐  น.         ฉายภาพยนตร์อาเซียนจากประเทศอินโดนีเซีย

เรื่อง MARLINA THE MURDERER IN FOUR ACTS 

โดย Ms. Moulysurya

เวลา ๑๕.๐๐  น.         รับประทานอาหารว่างรอบบ่าย

เวลา ๑๕.๓๐ น.          เสวนาเกี่ยวกับภาพยนตร์

ผู้ดำเนินการเสวนา : อ.บัณฑิต  สัตย์เพริศพราย, คุณภาณุ  อารี และ

คุณอโนชา สุวิชากรพงศ์

เวลา ๑๗.๐๐ น.         พิธีปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนโดย คณบดีคณะสื่อสารมวลชน

เวลา ๑๗.๓๐ น.         งานเลี้ยงรับรองผู้กำกับภาพยนตร์และนักวิชาการด้าน

ภาพยนตร์ศึกษาในประเทศไทย

เวลา ๑๘.๓๐ น.        ปิดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน  ครั้งที่ ๓ มอบของที่ระลึกแก่ผู้ชม