รายงานสืบเนื่อง
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
ภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 2 ปี 2560
THE 2nd NATIONAL CONFERENCE ON ASEAN
FILM PROCEEDINGS IN 2017

หัวข้อ
“อุตสาหกรรมภาพยนตร์ สื่อมวลชน
และสื่อสังคมในภูมิภาคอาเซียน”
(Film Industry, Mass Communication,
and Social Media in ASEAN Countries)

 

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 2 ปี 2560 มีผลงานทาง
วิชาการที่ผ่านการคัดเลือก และนำเสนอทั้งสิ้น 6 บทความด้วยกัน ณ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก จากทั้งคณาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนคณาจารย์ และนักศึกษา จากต่างมหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

โดยมีบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ “อุตสาหกรรมภาพยนตร์ สื่อมวลชน และสื่อสังคมในภูมิภาคอาเซียน” 6 เรื่องดังนี้

1. ภาพยนตร์ไทยในอินโดจีน
➢ โดย อาจารย์ ดร.ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์ และอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล
2. Documentary Club กับการสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊ก
➢ โดย อาจารย์วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์ และอาจารย์ต่อสกุล ถิระพัฒน์
3. ความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในสังคมไทย : มุมมองจากสำนักวัฒนธรรมศึกษา
➢ โดย อาจารย์ ดร.กิรติ คเชนทวา
4. ภาพยนตร์นอกกระแส กับการเตรียมความพร้อมของกลุ่มนักศึกษา
➢ โดย นายวรพจน์ แข็งการขาย
5. การสร้างภาพตัวแทนวีรบุรุษสามัญชนในภาพยนตร์ไทย
➢ โดย นายบัญยง พูลทรัพย์
6. The Godfather กับระบบเจ้าโคตร : ผู้ระงับความขัดแย้งในสังคม
➢ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร

สามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่ ลิงค์นี้