คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จัดโครงการอบรม ทักษะพิมพ์ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรม ทักษะพิมพ์ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รุ่นที่ วันรับสมัคร วันอบรม 2 ตั้งแต่บัดนี้ – 26 ก.ค. 2562 30 ก.ค. – 9 ส.ค. 2562 อบรมฟรี นักศึกษา และศิษย์เก่า ทดสอบผ่านได้รับวุฒิบัตร (มีชั่วโมงกิจกรรม ) หลักฐานการรับสมัคร ๑.รูปขนาด ๑ นิ้ว /๒ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ ๒.สำเนาบัตรนักศึกษา หรือสำเนาบัตรประชาชน ระยะเวลาการอบรม อบรม ๑๐ วัน วันละ๑ ชั่วโมง โดยมีเเวลาให้เลือกเรียนดังนี้ รอบเช้า ๑. ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. พิมพ์ภาษาไทย ๒. […]