คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พันธกิจ วัตถุประสงค์