คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน