คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการท่องเที่ยว ของคนในแต่ละยุคในประเทศไทย.

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 (หน้า217- 227)

บทคัดย่อ :

      การท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ควบคู่กับมนุษย์มาช้านาน รวมถึงเป็นอุตสาหกรรมหลักของชาติไทยด้วยประเทศไทยมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ครบสมบูรณ์ รวมถึง รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติรูปแบบ การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม หรือแม้แต่รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ และเนื่องจาก
ธรรมชาติของคนในยุคที่ต่างกัน แนวทางความต้องการในการท่องเที่ยวจึงแตกต่างกันด้วย ดังนั้นการ สร้างสรรค์ภาพถ่ายนี้ จึงเป็นการถ่ายภาพเพื่อสะท้อนถึงรูปแบบเชิงเปรียบเทียบการท่องเที่ยวของคนใน อดีตสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน เพื่อนำเสนอความงามของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
การสร้างสรรค์ภาพถ่าย, รูปแบบการท่องเที่ยว, ประเทศไทย

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการท่องเที่ยว ของคนในแต่ละยุคในประเทศไทย.