คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

การใช้ประโยชน์จากแอพพลิเคชั่นไลน์บนโทรศัพท์สมาร์ทโพนของคนวัย ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร.

ชื่ออื่นๆ :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2560.

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

การใช้ประโยชน์จากแอพพลิเคชั่นไลน์บนโทรศัพท์สมาร์ทโพนของคนวัย ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร.