คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

ความคิดเห็นต่อการใช้แอปพลิเคชั่นธนาคารออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้า ธนาคารกรุงไทยในกรุงเทพมหานคร.

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

ประชุมวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 9 30 พฤศจิกายน 2560.

บทคัดย่อ :

      การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง (1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับความคิดเห็นต่อการใช้แอปพลิเคชันธนาคารออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้าธนาคารกรุ งไทยในกรุงเทพมหานคร (2) พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันธนาคารออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ กับความคิดเห็นต่อการ
ใชแ้อปพลิเคชนัธนาคารออนไลน์ผ่านโทรศพั ทม์ ือถือของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในกรุงเทพมหานครการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสา รวจ ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ งแบบหลายข้นั ตอน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลูกค้าธนาคารกรุ งไทยที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษา อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน และลูกค้าธนาคารกรุ งไทยที่มีพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันธนาคารออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือต่างกัน ท าให้ความคิดเห็นต่อการใช้แอปพลิเคชันธนาคารออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือแตกต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และรวมทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 


 

      In this thematic paper, the researcher studies (1 ) the relationships between demographical characteristics and opinions towards the use by selected Bangkok Metropolis Krung Thai Bank customers of an online banking application via mobile phones. The researcher also examines (2) online banking application use behaviors via mobile phones and opinions towards the use of the banking application. Using the multistage sampling method, the researcher selected a sample population of 4 0 0 members. The results of hypothesis testing were as follows: The members of the sample population who differed in the demographical characteristic of educational level, age, and average monthly income displayed corresponding differences in their opinions towards the use of the banking application in the aspects of product and process at the statistically significant level. The members of the sample population who differed in online-banking-application-via-mobile-phone use behaviors in their opinions towards the use of the banking application in the aspects of product, price, personnel, process, and overall at the statistically significant level of .05.

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

ความคิดเห็นต่อการใช้แอปพลิเคชั่นธนาคารออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้า ธนาคารกรุงไทยในกรุงเทพมหานคร.