คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

ความพึงพอใจของประชาชนต่อรายการคืนความสุขให้คนในชาติ.

ชื่ออื่นๆ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

ประชุมวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 9 30 พฤศจิกายน 2560.

บทคัดย่อ :

      การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง (1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชน กับความพึงพอใจที่มีต่อรายการคืนความสุขให้คนในชาติ (2) พฤติกรรมการเปิ ดรับรายการคืนความสุขให้คนในชาติของประชาชน กับความพึงพอใจที่มีต่อรายการคืนความสุขให้คนในชาติการวิจัยน้ีเป็นการวิจัย
เชิงส ารวจ ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายข้นั ตอน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและเป็ นผู้ที่เคยเปิ ดรับรายการคืนความสุขให้คนในชาติจ านวน 400 คน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน และ ประชาชนที่มีพฤติกรรมการเปิ ดรับรายการคืนความสุขให้คนในชาติทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจที่มีต่อรายการคืนความสุขให้คนในชาติแตกต่างกัน ด้านเน้ือหา ดานเทคนิค ้ ด้านรูปแบบการน าเสนอ และ รวมทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 


 

      In this thesis, the researcher studies (1) the relationships between the demographical characteristics of selected members of the general public and their satisfaction with the “Returning Happiness to the People” program. The researcher also examines (2) exposure behaviors to this program and people’s satisfaction with the program. In this survey research investigation, using the multistage sampling method, the researcher used a questionnaire as a research instrument to collect data, the researcher selected a sample population consisting of 400 members in Bangkok Metropolis and exposure peoples to this program with “Returning Happiness to the People” program. In respect to hypothesis testing, the following was found: Subjects who differed in the demographical characteristics of gender and mean monthly income exhibited concomitant differences and the subjects with exposure behaviors to the program on television and radio concomitant differences in their satisfaction with the program in the aspects of contents, techniques, presentation patterns, and overall at the statistically significant level of .05.

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

ความพึงพอใจของประชาชนต่อรายการคืนความสุขให้คนในชาติ.