คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

งานสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นสำหรับครอบครัวโดยใช้แอปพลิ เคชัน Snapchat

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน หน้า200-218 ISSN 2822-003X (Print) ISSN 2822-0048(Online)

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

งานสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นสำหรับครอบครัวโดยใช้แอปพลิ เคชัน Snapchat