คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยต่อการเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน.

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

รายงานสืบเนื่อง โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 3 ปี 2561 หัวข้อ “ผู้หญิงในอาเซียน” จัดโดย คณะกรรมการบริหารแผนอาเซียน และคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหง 19 กันยายน 2561 : หน้า 75-89

บทคัดย่อ :

      บทความวิชาการเรื่อง “ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยต่อ การเป็นผู้นํา ในภูมิภาคอาเซียน” 1) เพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้เห็นถึงสถานการณ์การส่งออกภาพยนตร์ไทย ในปัจจุบันในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจน 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงบวกและลบที่มีผลกับการส่งออก ภาพยนตร์ไทยในตลาดอาเซียนในยุคที่สื่อหลอมรวมและการเติบโตของสื่อดิจิทัล ซึ่งเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้รับสารในการชมภาพยนตร์ การมีตัวเลือกของหนังมากขึ้น ซึ่งทํา ให้การเข้าถึงเนื้อหาของสื่อในประเภทต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและไม่มีพรมแดน โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในการเก็บข้อมูลกับผู้บริหารค่ายภาพยนตร์ผู้จัดการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์ ไทยและนักวิจารณ์หนัง รวมทั้งสิ้น 4 ท่าน เพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์ของภาพยนตร์ไทยในปัจจุบัน การติดต่อซื้อขาย ลักษณะของผู้รับสารในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงสิ่งสําคัญที่ทํา ให้ภาพยนตร์ไทยสามารถขายได้ในตลาดอาเซียน ผลการศึกษา พบว่า แม้ภาพยนตร์ไทยจะเป็นผู้นํา ในภูมิภาคอาเซียนมามากกว่าสิบปี แต่รายได้ ของหนังไทยในประเทศเองกลับมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อย ๆ ยอดขายของหนังในประเทศมีผลต่อความเชื่อมั่น ของเอเจนท์ในการซื้อขายหนังไทยในตลาดอาเซียนซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการที่หนังไทยมีคุณภาพตํ่าลง โรงภาพยนตร์ให้เวลากับหนังไทยในการฉายไม่มากพอ รวมไปถึงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ที่มีแนวโน้มลดลงด้วย นอกจากนี้แล้ว ปัจจัยการจํากัดการหลั่งไหลทางวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์ในหลาย ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ก็ทํา ให้หนังไทยไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีเต็มที่ เช่น กัมพูชา พม่า นอกจากนี้ มาตรฐานการดูหนังของคนในหลายประเทศก็สูงขึ้นด้วย การทํา หนังไทยต้นทุนตํ่าก็ไม่สามารถที่จะทํา ให้เอเจนท์ซื้อหนังไทยไปฉายในแต่ละประเทศนั้นได้

 


 

      This article aims to 1) examine the situation of Thai film’s exportation among ASEAN countries which see the change of audience’s behavior; and 2) to analyze internal and external factors of Thai movie industry in the era of convergence and digital media growth among ASEAN countries. Research process is conducted with qualitative methodology and also utilize in-depth interview technique to collect data with key persons from various fields, including movie studio administrators, manager of The National Federation of Motion Pictures and Contents Associations and film columnists add up to 4 persons. The interviews portray moviegoer behavior in ASEAN country, movie trading situation nowadays and prevention of cultural flowing via movie in many ASEAN countries. The result shows that even Thailand is the front-runner in ASEAN film industry but domestic revenue of Thai films is declining in the past 4 years which possibly come from the economic slowdown in the country, the quality of Thai movie. And these will possibly effect Thai movie industry in the long run.

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยต่อการเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน.