คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 1 ภาพ คือ 1. The Private Show

ชื่ออื่นๆ :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ“Human in New Normal : Hope and Survival (มนุษย์ในสภาวะปกติใหม่ : ความหวังและความอยู่รอด)” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 19-21 เมษายน 2565

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 1 ภาพ คือ 1. The Private Show