คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาและการสนับสนุนทางสังคมที่ สัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันชีวิตของคนสูงวัยในกรุงเทพมหานคร

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

บทคัดย่อ :

      การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนั ธ์ระหว่าง (1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับความ คิดเห็นเกี่ยวกับการประกันชีวิตของผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร (2) พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อโฆษณากับความ คิดเห็นเกี่ยวกับการประกันชีวิตของผู้สูงวัยในกรุ งเทพมหานคร (3) การสนับสนุนทางสังคมกับความคิดเห็น เกี่ยวกบัการประกนั ชีวิตของผูสู้งวยัในกรุงเทพมหานครการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ใช้แบบสอบถามเป็ น เครื่องมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานครและเป็นผูท้ ี่เคยซ้ือประกัน แผนสูงวัยได้เกินร้อย จ านวน 400 คน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้สูงวัยที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพ อาชีพต่างกัน และพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อโฆษณาจากสถานีวิทยุและสถานีวิทยุโทรทัศน์ต่างกัน ท าให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันชีวิตของผู้สูงวัยในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน ผู้สู งวัยที่ได้รับการ สนับสนุนทางสังคมจาก บุตร พี่น้อง เพื่อน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประกันชีวิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 


 

      In this thematic paper, the researcher examines the relationship between (1) demographical characteristics and the opinions of life insurance expressed by the elderly in Bangkok Metropolis; (2) advertising media exposure behaviors and opinions of life insurance evinced by the elderly under study; and (3) social support and opinions of life insurance displayed by these elderly subjects of investigation. In this survey research investigation, the researcher used a questionnaire as a research instrument to collect data. Using the
multistage random sampling method, the researcher selected a sample population consisting of 400 elderly subjects in Bangkok Metropolis who had taken out insurance policy under the Sung Wai Dai Koen Roi (Sungwai 100) plan. In hypothesis testing, the following was found: The elderly subjects who differed in the demographical characteristics of marital status and occupation exhibited concomitant differences and The elderly subjects who differed in advertising media exposure behaviors for radio and television in opinions concerning life insurance for the elderly differences The factor of elderly subjects receiving social support from children, siblings and friends was determined to be positively correlated at a moderate level with opinions concerning life insurance at the statistically significant level of .01.

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาและการสนับสนุนทางสังคมที่ สัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันชีวิตของคนสูงวัยในกรุงเทพมหานคร