คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และมิวเซียมสยาม.

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม. 19 กรกฎาคม 2562 (หน้า 189-202)

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และมิวเซียมสยาม.