คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

แนวทางการผลิตช่องยูทูบสำหรับเด็ก

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารวิชาการนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 หน้า 91-105 ISSN 1513-2226

บทคัดย่อ :

งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการผลิตช่องยูทูบสํา หรับเด็ก” มีวัตถุประสงค์2
ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาแนวทางในการผลิตรายการสํา หรับเด็กทาง YouTube
และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มจํา นวนผู้ติดตามช่องของนาโน อินฟลูเอนเซอร์
โดยมีระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้สหวิธีการบูรณาการในการ
รวบรวมข้อมูลทั้งในรูปแบบ การสัมภาษณ์เจาะลึกจากผู้ผลิตช่องYouTubeสํา หรับ
เด็กที่มีผู้ติดตามแล้วไม่ตํ่ากว่า 4 ล้านคนอันได้แก่ ช่อง Dek Jew Chill Out, ช่อง
Happy Channel, และช่อง YimYam TV และการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงลึก จากช่อง
YouTube ทั้ง 3 ช่อง
ผลการวิจัยพบว่าแนวทางในการผลิตช่องYouTubeสํา หรับเด็กนั้น แบ่ง
เนื้อหาในการนํา เสนอออกเป็น 5 ประเภทได้แก่ 1) การรีวิวผลิตภัณฑ์2) การชาล
เลนจ์3)การท่องเที่ยว 4) ไลฟ์สไตล์และ 5)ละครสั้น โดยได้ลําดับขั้นตอนออกเป็น
ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการสํา หรับเด็ก, ขั้นตอนการผลิตรายการสํา หรับเด็ก และ
ขั้นตอนหลังการผลิตรายการสํา หรับเด็กโดยแนวทางในการเพิ่มจํา นวนผู้ติดตามของ
ช่องYouTubeสํา หรับเด็กในช่วงแรกนั้น ควรผลิตคลิปอย่างสม่ํา เสมอโดยเน้นเนื้อหา
หลักไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง และในคลิปนั้นควรเชิญชวนให้ผู้ชมกดติดตามซึ่ง
ควรแสดงวิธีการกดติดตามไว้ด้วย และการถ่ายคลิปร่วมกับช่องอื่นๆ ก็สามารถเพิ่ม
จํา นวนผู้ติดตามได้ดีอีกด้วย

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

แนวทางการผลิตช่องยูทูบสำหรับเด็ก