ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่มีความสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์

ตารางกิจกรรมการรับสมัครคัดเลือก

รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

กิจกรรมการรับสมัคร

Portfolio

สถานะ

รับสมัคร

28 ต.ล. 66 - 15 ม.ค. 67

เรียบร้อย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

17 ม.ค. 67

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

19 ม.ค. 67

เรียบร้อย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์

22 ม.ค. 67

รายงานตัว ครั้งที่ 1

25 ม.ค. 67

กำลังดำเนินการ

รายงานตัว ครั้งที่ 2

30 ม.ค. 67

เรียบร้อย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

6 ก.พ. 67

เรียบร้อย

ยืนยันสิทธ์

6 - 7 ก.พ. 67

เรียบร้อย

สละสิทธิ์

8 ก.พ. หรือ 4 พ.ค. 67

กำลังดำเนินการ

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

14 ก.พ. 67

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ คณะสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2567
TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

1.   รูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน

1.1   จัดทำเป็นรูปเล่มมีความหนาไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ ขนาด A4 (ไม่รวมปกและสารบัญ)
1.2   หน้าปกของแฟ้มสะสมผลงาน

1.2.1   ติดรูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
1.2.2   ระบุ: ชื่อ – นามสกุล / ชื่อคณะ / ชื่อมหาวิทยาลัย / ปีการศึกษา 

2.   เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน

2.1   ข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร และเหตุผลที่สนใจเข้าสมัครสาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์
2.2   ผลงานภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหวในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2566) จำนวน 2 ผลงาน (หากผู้สมัครมีผลงานในรอบ 5 ปี มากกว่า 2 ผลงาน ขอให้ผู้สมัครคัดเลือก เพื่อนำเสนอผลงานที่โดดเด่นเพียง 2 ผลงานเท่านั้น) ตามรายละเอียด ดังนี้

2.2.1   ชื่อผลงาน
2.2.2   แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์
2.2.3   ตำแหน่งหรือขอบเขตงานที่รับผิดชอบในการผลิตผลงาน
2.2.4   รางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี)
2.2.5   QR code ลิงก์ผลงานที่อัปโหลดบน Vimeo, YouTube, Instagram หรือ Tiktok  พร้อมตั้งค่าเป็นส่วนตัว (Private) และระบุรหัสผ่าน ตั้งค่าไม่เป็นสาธารณะ (Unlisted) หรืออาจเป็นสาธารณะ (Public) ก็ได้ หากผลงานเป็นผลงานที่ไม่สามารถอัปโหลดบน Vimeo, YouTube, Instagram หรือ Tiktok  ได้ ให้อัปโหลดผลงานผ่าน Drive
หมายเหตุ: ผู้สมัครต้องตรวจสอบไฟล์ในแพลตฟอร์ม ว่าสมบูรณ์ สามารถเปิดใช้และเข้าถึง เพื่อการพิจารณาได้ และการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

3.   หากกรรมการตรวจสอบพบว่า ในแฟ้มสะสมผลงานมีการแอบอ้างผลงานของผู้อื่น มีการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง มีรายละเอียดข้อมูลและผลงานไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด มีเนื้อหาที่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพของสื่อมวลชน หรือกรรมการไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ผลงานการผลิตสื่อของผู้สมัครได้ ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ทันที
4.   คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนแฟ้มสะสมผลงานให้กับผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5.   ผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-310-8979 หรือ 02-310-8980

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

แผนการเรียน

ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565

หลักสูตร

ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565

คุณสมบัติ

ม.6 เทียบเท่า, ปวช., ปวส. (เทียบโอนได้)

ค่าเล่าเรียน

ตลอดหลักสูตร