คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

News Highlight

No matter when or how, you won’t miss any news and events.

Our Services

Faculty of Mass Communication

All Service Channels are Being Collected by The Faculty of Mass Communication.
Central and Regional Educational Services for Bachelor’s and Master’s degrees.

Master of Communication Arts
( Master’s degree )

ประสบการณ์นอกห้องเรียน

ทำอะไรๆ ใหม่ๆ ได้มากขึ้นไปอีกด้วยงานข่าวและการจัดรายการวิทยุ

Latest News

Education News

รหัส Google Classroom กระบวนวิชาคณะสื่อสารมวลชน ภาคฤดูร้อน/2566
รหัส Google Classroom กระบวนวิชาคณะสื่อสารมวลชน ภาคฤดูร้อน/2566
6 June 2024

ลำดับ CDM MCS ชื่อวิชา รหัส Classroom อาจารย์ 1 CDM1101 MCS1150 นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น lfhnf5f อ.ชวิศา เชยจรรยา 2 CDM2102 MCS2160 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง qy4spvk อ.​อาลี

Faculty Announcement

Our News

Press Release

Press releases, latest news, and job posting sites.

External Job Announcement
Internal Job Announcement

Service for

Student

Faculty of Mass Communication Laboratory