รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้ามหาวิทยาลัย

คณะสื่อสารมวลชน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้ามหาวิทยาลัย คณะสื่อสารมวลชน
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รายชื่อผู้เข้าสมัคร_0001