คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2562 (ส่วนกลาง)

104

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนกลาง
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็วในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งหลายพื้นที่ในต่างจังหวัดมีจํานวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบกับมติคณะกรรมการฝ่ายดําเนินงานคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มหาวิทยาลัยรามคําแหงวาระที่ 4.2 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยจึงได้เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 เป็นดังนี้
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้

1 เม.ย. – 11 พ.ค. 2563 บรรยายในชั้นเรียน

9 มิ.ย. 2563 เตรียมสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2562

10 – 17 มิ.ย. 2563 สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2562

18 มิ.ย. 2563 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา