คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความคืบหน้างานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ประจำปีงบประมาณ :

จำนวนเงินรวม :

60,000 บาท.

วันเริ่มต้นในสัญญา :

8 กันยายน 2564

วันสิ้นสุดในสัญญา :

7 กันยายน 2565

ความคืบหน้า :

ขยายเวลาเพิ่ม :

รายงานความคืบหน้า :

ส่งเล่มสมบูรณ์ :

24 พฤษภาคม 2566

ตีพิมพ์เผยแพร่ :