คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

การพัฒนาทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารเทคโนโลยีสื่อมวลชน มทร. พระนคร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน หน้า 97-116 ISSN; 2985-2927 (Online)

บทคัดย่อ :

สกุลศรี ศรีสารคาม,อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ.(2567).การพัฒนาทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ.วารสารเทคโนโลยีสื่อมวลชน มทร. พระนคร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน หน้า 97-116 ISSN; 2985-2927 (Online)

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

การพัฒนาทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ