คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

การพัฒนาสื่อแนะนำการใช้ระบบไอทีสิส (iThesis) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ชื่ออื่นๆ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารศึกษาศาสร์ มหาวิทยาลับมหาสารคาม, ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2563. หน้า 248-261.

บทคัดย่อ :

      การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาสื่อแนะนํา การใช้ระบบไอทีสิสสํา หรับนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อแนะนํา การใช้ระบบไอที สิส 3) วิเคราะห์ประสิทธิภาพสื่อแนะนํา การใช้ระบบไอทีสิส กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการงานวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํา นวน 50 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สื่อแนะนํา การใช้ระบบไอทีสิส สํา หรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2) แบบสํา รวจความต้องการสื่อแนะนํา การใช้ระบบไอทีสิส 3) แบบประเมิน คุณภาพสื่อแนะนํา การใช้ระบบไอทีสิสของผู้เชี่ยวชาญ 4) แบบประเมินระดับความพึงพอใจการใช้สื่อ แนะนํา การใช้ระบบไอทีสิส สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของสื่โดยการวัดหลังการทดลอง ผลการวิจัย ปรากฏ ดังนี้

  1. สื่อแนะนํา การใช้ระบบไอทีสิส สํา หรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ พัฒนาเป็นรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ที่มีทั้งข้อความ รูปภาพประกอบการบรรยายเนื้อหา และวิดีโอในการ แนะนํา เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ระบบไอทีสิส โดยมีการ์ตูนแอนิเมชันในรูปแบบ 2 มิติเป็นตัวเล่าเรื่อง และ มีการเผยแพร่ในเว็บ https://grad.msu.ac.th/ithesis/
  2. ผลการประเมินคุณภาพสื่อแนะนํา การใช้ระบบไอทีสิส สํา หรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาประเมินคุณภาพสื่อด้าน เนื้อหาโดยรวมและรายข้อทุกข้อคุณภาพมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และผู้เชี่ยวชาญด้านการ ออกแบบประเมินคุณภาพสื่อด้านการออกแบบโดยรวม และรายด้านทั้ง 3 ด้าน คุณภาพมีความเหมาะสม
    อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงค่าเฉลี่ยมากที่สุดและรองลงมา 2 อันดับ คือ ด้านภาพและตัวอักษร ด้านระยะเวลาในการใช้ระบบ และด้านเสียงและภาษาตามลํา ดับ
  3. ผู้ใช้สื่อโดยส่วนรวมและจํา แนกตามระดับปริญญาเอกและปริญญาโทหลังใช้สื่อมีระดับความ พึงพอใจเกี่ยวกับสื่อแนะนํา การใช้ระบบไอทีสิสสํา หรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลํา ดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุด และรองลงมา 3 อันดับ คือ ด้านการใช้งาน ด้านเนื้อหา ด้านการใช้ภาษา และด้านการออกแบบสื่อ ตามลํา ดับ
  4. ค่าประสิทธิภาพของสื่อแนะนํา การใช้ระบบไอทีสิสสํา หรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในระดับดี

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

การพัฒนาสื่อแนะนำการใช้ระบบไอทีสิส (iThesis) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.