คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

การรับรู้การสื่อสารการป้องกันโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรควัสโคโร นา 2019 ของผู้สูงอายุตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี – วาริศา พลายบัว

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์.ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม หน้า 149-163 ISSN;0858-6160

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

การรับรู้การสื่อสารการป้องกันโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรควัสโคโร นา 2019 ของผู้สูงอายุตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี – วาริศา พลายบัว