ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ผู้ผ่านเข้ารอบ-1-TCAS66

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ตามที่คณะสื่อสารมวลชน ได้มีการสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 นั้น การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะสื่อสารมลชน
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารายงานตัวในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ มีรายนามดังนี้

1. นางสาวขัตติยา ทองภู่
2. นายคุณวุฒิ อ่อนสวัสดิ์
3. นายชนาธิป มิ่งบุญ
4. นายณฐนน เจือสุข
5. นายทรัพย์ทวี ต้นจำปา
6. นายธนบดี ตันวิเชียร
7. นายธนภัทร วีระเศรษฐกุล
8. นางสาวธนัชพร สุวรรณรัต
9. นายธนัชภัทร เตชะภัทรพาณิชย์
10. นายธุวานันท์ บัวแย้ม
11. นายนัทธพงศ์ รักเกื้อ
12. นางสาวพิมพ์พรรณ สมพรานนท์
13. นายพีรดนย์ ฉัตรเมธี
14. นางสาวลาวัณย์ เกศูนย์
15. นางสาววริศญา มีชำนาญ
16. นางสาวศรันภัทร จงเทียมเท่า
17. นางสาวศิริลักษณ์ รอดดารา
18. นางสาวศุภบงกช โวล์คเมอร์
19. นายอณิรุธ เกษรรัตน์
20. นายอุดมศักดิ์ บัวทุม
21. นายภูบดี พานิชนอก (สำรองอันดับ 1)
22. นายกษิดิศ สังกา (สำรองอันดับ 2)

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการรายงานตัว ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้อง 0213 อาคารท่าชัย (TCB) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ผ่านรายชื่อสำรอง เข้ารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้อง 0213 อาคารท่าชัย (TCB) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หากผู้มีรายชื่อไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ TCASรอบ1

 

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ตามที่คณะสื่อสารมวลชนได้ดาเนินการคัดเลือกผู้สมัคร เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ประกาศรายชื่อ TCASรอบ 1_0001

 

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ประกาศจากทางสาขา

กิจกรรมของทางสาขา