คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล และสื่อสร้างสรรค์​

สมัครเรียนผ่านระบบ TCAS

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล และสื่อสร้างสรรค์​

สมัครเรียนผ่านระบบ TCAS

สมัครเรียน

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล และสื่อสร้างสรรค์

Digital Film and Creative Media

ปฏิทิน TCAS

รายละเอียดกำหนดการในแต่ละรอบ

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศจากทางสาขา

ดูทั้งหมด

Sorry, your ID is maybe not correct. And please make sure that your selected element is developed with Swiper.

เรื่องอัปเดทล่าสุด

ดูทั้งหมด

นักศึกษาปัจจุบัน

บริการของเรา

ปฏิทินการศึกษา

เอกสารต่างๆ

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

รอบ 3 Admission

คะแนนสอบที่ใช้ในการสมัคร
ความถนัดทั่วไป TGAT

จำนวนรับสมัคร
60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน. ปวช. GED)

การคำนวณคะแนน
เกรดเฉลี่ย 30% + TGAT 70% โดยไม่มีกำหนดเกรดและคะแนน TGAT ขั้นต่ำ


สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com


ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลรอบที่ 20 และ 22 พฤษภาคม 2566

ปฏิทิน TCAS66

รายละเอียดกำหนดการในแต่ละรอบ

รอบ 1 | Portfolio

รับสมัคร

28 ต.ค. 66 ถึง
15 ม.ค. 67

สอบสัมภาษณ์

19 ม.ค. 67

ประกาศผลในระบบ

6 ก.พ. 67

ยืนยันสิทธิ์

6 - 7 ก.พ. 67

สละสิทธิในระบบ

8 ก.พ. หรือ 4 พ.ค. 67

รอบ 2 | Quota

รับสมัคร

12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง
11 เมษายน 2567

สอบสัมภาษณ์

18 เมษายน 2567

ประกาศผลในระบบ

2 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์

2-3 พฤษภาคม 25667

สละสิทธิในระบบ

4 พฤษภาคม 25667

รอบ 3 | Admission

รับสมัคร

ระบบ mytcas.com
6-12 พฤษภาคม 2567

สอบสัมภาษณ์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ประกาศผลในระบบ

20 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์

20-21 พฤษภาคม 2567

สละสิทธิในระบบ

** 26 พฤษภาคม 2567

รอบ 4 | Direct Admission

รับสมัคร

27-30 พฤษภาคม 2567

สอบสัมภาษณ์

3 มิถุนายน 2567

ประกาศผลในระบบ

6 มิถุนายน 2566

ยืนยันสิทธิ์

1) 6-7 มิถุนายน 2567
2) 17-18 มิถุนายน 2567

สละสิทธิในระบบ

-

รอบ
รูปแบบ
รับสมัคร
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลในระบบ
ยืนยันสิทธิ์
สละสิทธิในระบบ
1
Portfolio
1 พ.ย 65 - 13 ม.ค 66
19 ม.ค 66
7 ก.พ. 66
7-8 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66
2
Quota
13 ก.พ. - 11 เม.ย. 66
20 เม.ย. 66
4 พ.ค. 66
4-5 พ.ค. 66
6 พ.ค. 66
3
Admission
mytcas 7-13 พ.ค. 66
ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
20 และ 22 พ.ค. 66
20-21 พ.ค. 66
**27 พ.ค 66
4
Direct Admission
28 พ.ค. - 9 มิ.ย. 66
13 มิ.ย. 66
21 มิ.ย. 66
(1) 13-14 มิ.ย. 66 (2) 23-24 มิ.ย. 66
-

หมายเหตุ

*ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสละสิทธิ์ได้สูงสุดเพียง 1 ครั้ง และต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เปิดให้เท่านั้น เพื่อจะสมัครรอบถัดไปได้

**27 พ.ค 66 เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น