คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน

MCRU-Future-Image

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ

  ตามประกาศคณะสื่อสารมวลชน ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น
  บัดนี้ กำหนดวัน เวลา รับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ตามรายชื่อลำดับเลขประจำตัว ดังนี้
  ๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะสื่อสารมวลชน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ (จำนวน ๑ อัตรา)
   ๑.๑ นายวรนาจ พูลอนันต์
   ๑.๒ นางสาวฉัตรฑริกา บุญให้
   ๑.๓ นางสาวณัฐกนก ศิริศักดิ์ไพบูลย์
   ๑.๔ นายภาณุเดช สุระเสน
   ๑.๕ นายกิตติภัทร ด้วงฉีด
   ๑.๖ นางสาวณัฐชา แม้นเหมือนจันทร์
   ๑.๗ นายไชยศิริ ไชยศิรินทร์
   ๑.๘ นายกิจจาณัฏฐ์ ใบมาก
   ๑.๙ นางสาวน้ำทิพย์ แย้มบุญชุ่ม
   ๑.๑๐ นางสาวอรวรรณ ฐิตสาโร

๒. ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
 • วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ รอบเช้า 09.00 น. และ รอบบ่าย 13.00 น.
 • ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
 • รายงานตัว ณ คณะสื่อสารมวลชน ชั้น ๒ อาคารสุโขทัย สถานที่คัดเลือก ห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน ชั้น ๑๐ อาคารสุโขทัย
ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่เข้ารับการคัดเลือกตามวัน และเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์จากการคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา

กิจกรรมของทางคณะ