คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รหัสห้องเรียน Google Classroom คณะสื่อสารมวลชน 1/66

รหัสห้องเรียน Google Claasroom คณะสื่อสารมวลชน 166 (1)
วันเวลา สถานที่เรียน และรหัสเข้าห้อง Google Classroom คณะสื่อสารมวลชน 1/66
*นักศึกษาต้องใช้ @rumail.ru.ac.th เท่านั้น* อัพเดท 5 ก.ค. 66
ลำดับ กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน วันเวลาและสถานที่เรียน รหัสเข้าห้อง Google Classroom
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรเก่า
1 CDM1101  MCS1150 นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น  อ.จเลิศ  เจษฎาวัลย์  PBB 201 TU 1350-1620   2s372mj
อ.ชวิศา  เชยจรรยา
2 CDM2102  MCS2160 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง อ.อาลี  ปรียากร SKB 502 TH 0930-1120 pnjaekw
3 CDM2103  MCS1151 ทฤษฎีการสื่อสาร  ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา VKB 301 TH 1330-1520 xmnrgde
4 CDM2104  MCS3190 จริยธรรมนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล รศ.ดร.สุระชัย  ชูผกา VPB 401 TU 1130-1320 r3tupx4
5 CDM2105  MCS2390 สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสาร ผศ.ชุติมา  ผิวเรืองนนท์ VKB 401 TH 1530-1720 tltbysr
6 CDM2201  MCS1450 การกระจายเสียงและการแพร่ภาพเบื้องต้น  ผศ.วันดี  ชวดนุช VKB 401 W 1130-1320 ffiqtd5
7 CDM2204  MCS1250 หลักการข่าวดิจิทัล อ.อภิสิทธิ์  ศุภกิจเจริญ VKB 401 W 0930-1120 punndmb
8 CDM2302  MCS2260 หลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าว รศ.วาริศา  พลายบัว SKB 502 M 0730-0920 znqlk7d
9 CDM2303  MCS1350 วาทวิทยา อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์ VPB 301 TU 1130-1320 anqa2pb
10 CDM2402  MCS2150 นวัตกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อ.ดร.ภาณุฤทธิ์  สารสมบัติ VKB 401 TU 1330-1520 h4wza6z
11 CDM2403  MCS3151 การสื่อสารเพื่อการจัดการความสัมพันธ์ อ.วิชชุตา  มังคะลี SBB 501 M 0930-1120 f7gkpqb
12 CDM3106  MCS4170 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ VPB 201 TU 0730-0920 ue6xldv
13 CDM3205  MCS3185 อินเทอร์เน็ต การสื่อสาร และเทคโนโลยี ผศ.ดร.พัน  ฉัตรไชยยันต์ SKB 503 TU 0930-1120 ievxn5s 
14 CDM3206  MCS4350 การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสื่อสาร อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์ SBB 303 TU 1530-1720 lvlu4tx
15 CDM3207 MCS4450 การวิจารณ์สื่อเบื้องต้น   ผศ.วันดี  ชวดนุช TCB 604 TH 0930-1120 dcafzmt
16 CDM3208  MCS2170 การรู้เท่าทันสื่อ ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา SBB 501 TU 1130-1320 tyrsl3u
17 CDM3209  MCS4151 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ SKB 502 W 1330-1520 7jup6xi
18 CDM3210  MCS3380 สื่อสังคมออนไลน์ ผศ.ดร.พัน  ฉัตรไชยยันต์ SKB 504 W 0930-1120 67qvfir
19 CDM3305  MCS3182 การพูดในการกระจายเสียงและแพร่ภาพ ผศ.วันดี  ชวดนุช SKB 501 TH 1330-1520 yftbfji
20 CDM3404  MCS2161 การสื่อสารองค์กร รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ VPB 502 TU 0930-1120 2kynchx
21 CDM3405  MCS4360 หลักกลยุทธ์การสื่อสารดิจิทัลเพื่อการรณรงค์ รศ.ดร.สุระชัย  ชูผกา VPB 302 TU 1530-1720 djm4lcp
22 CDM3406  MCS3181 การสื่อสารสำหรับผู้นำ อ.วิชชุตา  มังคะลี SBB 502 W 0930-1120 y6oqmz5
23 CDM4211  MCS4190  สื่ออาเซียนและระบบการสื่อสารโลก อ.อภิสิทธิ์  ศุภกิจเจริญ TCB 507 TH 1130-1320 ewrjhv5
24 CDM4212  MCS4150 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา ผศ.ชุติมา  ผิวเรืองนนท์ TCB 507 TU 1130-1320 etf3zxa
25 CDM4213 MCS4362 การสื่อสารในภาวะวิกฤต อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์ VPB 401 TH 0930-1120 mrsn7tu
26 CDM4214  MCS4470 การวิจัยกับประเด็นการสื่อสารในยุคดิจิทัล ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา TCB 506 W 0930-1120 edpmgre
27 CDM4215   สื่อกับผู้มีชื่อเสียง ผศ.ดร.พัน  ฉัตรไชยยันต์ TH 1330-1520 uyx7f5d
28 CDM4310 MCS3261 การเขียนเพื่อการสื่อสาร ผศ.ชุติมา  ผิวเรืองนนท์ SBB 301 W 1130-1320 qfu7nyd
29 CDM4311 MCS3271 การออกแบบเนื้อหาข้ามสื่อ อ.อภิสิทธิ์  ศุภกิจเจริญ TCB 507 TH 0930-1120 y7ktcoa
30 CDM4313  MCS3470 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล อ.เอกลักษณ์  อนันตสมบูรณ์ SWB 605 W 0930-1120 crjs2cy
31 CDM4408  MCS3461 การจัดการสื่อมัลติแพลตฟอร์ม อ.อาลี  ปรียากร TCB 703 TH 1330-1520 lqwr6qv
32 CDM4410  MCS3354 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ อ.ดร.ภาณุฤทธิ์  สารสมบัติ TCB 603 TH 1330-1520 w7nsve7
33   MCS3184 วาทนิเทศเพื่อการขาย รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ VPB 402 W 0730-0920 yo2645x
34   MCS3280 การเขียนบทความ รศ.วาริศา  พลายบัว SKB 504 M 1130-1320 djvfzqw
35   MCS3183 วาทศาสตร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ VPB 301 W 0930-1120 lv3lrt6
36   MCS3350 การถ่ายทอดความคิด อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์ TCB 507 TH 1330-1520 kkorvpg
37   MCS3471 การแสดงและการกำกับภาพยนตร์ อ.ฑิฆัมพร ภูพันนา SKB 503 W 0930-1120 gntbzt5
38   MCS4380 นวัตกรรมสื่อ อ.ชวิศา  เชยจรรยา SWB 602 W 0930-1120 4ofugal
39   MCS2462 การเขียนบทภาพยนตร์และการนําเสนอเรื่องด้วยภาพ อ.เอกลักษณ์  อนันตสมบูรณ์ SKB 504 TU 0930-1120 4d3v3bg
40 CDM3306 MCS2471 การออกแบบและผลิตสื่อเสียงดิจิทัล สุขเดช บุนนท์ SKB 1001 TH 1730-1920 mu7cigi
41 CDM3307 MCS3292 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก อุษณี ศรีสวัสดิ์ SKB 1001 M 1730-1920 jwrlylg
42   MCS3281 การเขียนสารคดีเพื่อสื่อมวลชน รศ.วาริศา  พลายบัว SKB 502 TU 0730-0920 2fsh3rh
             
             
             
43 CDM4501 MCS4901 การฝึกงานด้านนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ผศ.วันดี  ชวดนุช โปรดติดต่อคณะก่อนลงทะเบียน  
อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์
44 CDM4502 MCS4902 โครงงานด้านนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ผศ.วันดี  ชวดนุช โปรดติดต่อคณะก่อนลงทะเบียน  
อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์
45 CDM4503 MCS4903 สัมมนาด้านนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ผศ.วันดี  ชวดนุช โปรดติดต่อคณะก่อนลงทะเบียน  
อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา