คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม อบรม RU Easy Radio #4

PSX-20190128-110836-900x506

คณะสื่อสารมวลชน และ ทีมงาน RU Easy Radio 4 ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม จำนวน 17 คนดังนี้

1. นายอภิสิทธิ์ คำทูล
2. นายอันวา อาเดะมะ
3. นางสาวฐิตารีย์ ญารัฐบวรสกุล
4. นางสาวภัสสร ปันสน
5. นายณัฐวุฒิ ดิษกร
6. นายรามิล แต้มพุดซา
7. นายภัทรพงศ์ ชาญสถิตโกศล
8. นายรัฐพจน์ ฤดี
9. นางสาวซากึรา ซึม
10. นายสีนวน เอิก
11. นางสาวปพิชญา วิศาลโกศล
12. นางสาวพิสมัย ชำนาญคิด
13. นายณภัทร สวัสดิ์มูล
14. นางสาวภัษราวดี ภัสสระเมธังกร
15. นายเอกลักษณ์ หนุนภักดี
16. นายพงศธรณ์ ศิริพงศ์สุวรรณ
17. นายภคภัทร นรังศิยา

โดยขอให้ผู้ที่ผ่านดารสัมภาษณ์เข้าอบรมในวันที่ 29-30 มกราคม 2562 ตามกำหนดการด้านล่างนี้

กำหนดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้สื่อข่าวอาสาจราจร”
โครงการ RU Easy Radio# season 4
———————————–

กิจกรรมที่ 2การอบรมหลักสูตร “ผู้สื่อข่าววิทยุมืออาชีพในยุค 4.0”

วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ itsc6 ชั้น 2 อาคารเวียงคำ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
09.00 –12.00น. บรรยายและสาธิต หัวข้อ “หลักการรายงานข่าวทางวิทยุอย่างมืออาชีพในยุค 4.0”
โดย คุณอำมร บรรจง ผู้จัดการส่วนผลิตรายการ FM.96.5 บมจ.อสมท
(บริการอาหารว่างในห้องประชุม)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเทคนิคการรายงานข่าวทางวิทยุกอย่างมืออาชีพในยุค 4.0
โดย คุณอำมร บรรจง ผู้จัดการส่วนผลิตรายการ FM.96.5 บมจ.อสมท
(บริการอาหารว่างในห้องประชุม)

 

วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้อง 307 อาคารสุโขทัย (หรือห้องอื่น ตามความเหมาะสม)

09.00 – 12.00น. บรรยาย และฝึกทักษะรายบุคคล
หัวข้อ “การจัดรายการวิทยุและการรวบรวมเพื่อรายงานข่าวกีฬา”
โดย นายณัฐวุฒิ ประเทืองศิลป์ Managing Director และ นายเมธา พันธุ์วราทร Chiefs Content Officer บริษัท SPORTDesk

แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 15 คน เพื่อฝึกทักษะรายบุคคล
โดยวิทยากรภายนอก 2 คน
(บริการอาหารว่างในห้องประชุม)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -16.00 น. บรรยาย หัวข้อ “หลักการออกอากาศสถานีวิทยุ RU Easy Radio
และการรายงานข่าวจราจร”
และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจัดรายการ
โดย วิทยากรภายใน
(บริการอาหารว่างในห้องประชุม)
16.10น. พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการอบรม

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา