คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 6+6 ลูกไม้ใต้ต้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คนต้นแบบ : คุณอรสา นาคนวล

จัดโดย RuTor

รางวัลชนะเลิศ คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะสื่อสารมวลชน
ต้นแบบคือคุณอรสา นาคนวล เป็นผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงาน นานาชาติ ครั้งที่ 31 ณ ประเทศสวีสเซอร์แลนด์ ในสาขา “แฟชั่นเทคโนโลยี”

ผลงานของ

คุณดรุณี จินากุล
คุณอันนา สุวรรณวิโรจน์
คุณจามิกร วงชมพู
คุณวรนันท์ จันทร์สวี

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 6+6 ลูกไม้ใต้ต้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยมีกลุ่มเยาวชนที่ประสบความสำเร็จจากการแข่งขันในปีก่อนๆ จำนวน 6 คนซึ่งในปัจจุบันก็ประสบความสำเร็จในชีวิตและตำแหน่งหน้าที่ เช่น เป็นเจ้าของกิจการ เป็นบุคคลสำคัญในองค์กรเอกชน และทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่เยาวชนรุ่นน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขันในอนาคต และเยาวชนที่ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งล่าสุดอีก 6 คน รวม 12 คน เป็นบุคคลต้นแบบในการดำเนินเรื่องราวของภาพยนตร์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประสบความสำเร็จจากเวทีแข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ สร้างการรับรู้และส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่กลุ่มเยาวชน และกำลังแรงงาน ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะฝีมือของตนเองอยู่เสมอ

โดยมีสถาบันอุดมศึกษา 12 แห่งที่เปิดสอนในสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลจัดส่งทีมร่วมแข่งขัน ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 4) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 5) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 7) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 10) มหาวิทยาลัยศิลปากร 11) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และ12) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Social Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

จัดโดย RuTor

Related Posts