คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

E-mail:
ประวัติการศึกษา
o ปริญญาโท นศ.ม. การหนังสือพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540
o ปริญญาตรี ว.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
พ.ศ. 2533
ความสนใจด้านวิชาการ
o –
o –
o –
รายวิชาที่รับผิดชอบ
MCS 1251 พัฒนาการวารสารศาสตร์สื่อประสม
MCS 2150 (MCS 2100) การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
MCS 3281 (MCS 3206) การเขียนสารคดีเพื่อสื่อมวลชน
MCS 3284 กฎหมายและจริยธรรมทางวารสารศาสตร์สื่อประสม
ผลงานวิชาการ
หนังสือ/ตำรา
อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี, 2558.จริยธรรมสื่อ (Media Ethics). บทที่ 6

ปัญหาอุปสรรคของการใช้จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน
และทางสร้างสรรค์ความเป็นไปได้.พิมพ์ครั้งที่ 1). สถาบันอิศรา
มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี, 2558.การเขียนสารคดีเพื่อสื่อสารมวลชน.
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี, 2547. ประเภทข่าว เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา
การข่าวเบื้องต้น หน่วยที่ 3 มหาวิมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสงค์ เลิศรัตน และอังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี, 2547.

องค์ประกอบข่าวและประเด็นข่าว

เอกสารประกอบการสอนชุดสอนชุดวิชา การข่าวเบื้องต้น หน่วยที่ 5
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชวรัตน์ เชิดชัย และอังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี, 2546.

การแสวงหาและการจัดการข้อมูลในงานนิเทศศาสตร์ประเอกสารประกอบการ
สอนชุดวิชา ประสบการณ์ชีวิตนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 5
มหาวิมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี, 2545.การเขียนสารคดีเพื่อสื่อมวลชน MCS3206

(พิมพ์ครั้งที่1) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี, 2545.อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์

เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์
หน่วยที่ 15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทความ
อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี (2556).

ความเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการนำเ
สนอภาพข่าวอ่อนไหว. วารสารวิจัยรามคำแหง ปีที่ 16 ฉบับที่ 1–
มิถุนายน

อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี (2556).

การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์และมีส่วนได้ส่วนเ
สียต่อการนำเสนอภาพข่าวอ่อนไหวทางจริยธรรม.
วารสารปัญญาภิวัฒน์ ที่ 4 ฉบับที่ 2 : มกราคม – มิถุนายน 2556 หน้า
57-71

อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี, 2552.

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น:นายทวารข่าวสารผู้ภักดีต่อใคร?,
รายงานประจำปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2552
อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี, 2551. ความรู้เบื้องต้นหนังสือพิมพ์,
โครงการคู่มือการอ่านหนังสือพิมพ์ในโรงเรียน
โดยมูลนิธิสถาบันพัฒนาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
ใสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับ นอร์เวย์

อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี, 2549. รูปโป้ในหนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

เครือวัฎฎะ ฉบับที่ 26 กันยายน 2549

อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี สุกัญญา สุดบรรทัด และสุธีร์ศุภนิตย์, 2541.
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของนักหนังสือพิมพ์ต่อนักการเมือง
ศิลปินนักแสดง นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป, วารสารนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541

งานวิจัย
อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี (2556).

ความเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการนำเ
สนอภาพข่าวอ่อนไหว. มหาวิทยารามคำแหง

การนำเสนอข่าวอาชญากรรมบนหน้าหนังสือพิมพ์ไทย. 2553 (วิจัยร่วม)
ปัญหาเชิงจริยธรรมภาพข่าวหนังสือพิมพ์ไทย. 2553 (วิจัยร่วม)
อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี,

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการวิชาชีพหนังสือพิมพ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อก
ารนำเสนอภาพข่าวอ่อนไหวเชิงจริยธรรม 2553.

อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี,

วิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่มีต่อบทบาทการสื่อสารเพื่อความเป็นพลเ
มือง 2552

สถานภาพและบทบาทการสื่อสารของวิทยุท้องถิ่น (SMEs) ในประเทศไทย

2552 (วิจัยร่วม)

ในลักษณะของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน
ผู้บริหารองค์การสื่อสารมวลชน และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรวิชาชีพ
2552.

โครงสร้างระบบพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล

โดยผ่านกระบวนการส่งเสริมงานวิจัยทางด้านสื่อสารมวลชน,2552
การจัดระดับความเหมาะสมเนื้อหารายการโทรทัศน์หลังออกอากาศ:
กรณีศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7, 2551 (วิจัยร่วม)

การสื่อสารเพื่อการมีงานทำ: กรณีศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน, 2548 (วิจัยร่วม)
การติดตามของบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545 (วิจัยร่วม)