คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

การศึกษาชีวิตประจำวันของกะเหรี่ยงพลัดถิ่นในกรงุเทพมหานคร

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์, ปีที่7 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน หน้าที่ 1 – 38. TCI2- ISSN :2630-0133

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

การศึกษาชีวิตประจำวันของกะเหรี่ยงพลัดถิ่นในกรงุเทพมหานคร