คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

[rank_math_breadcrumb]

สร้างสื่อสร้างสุขภาพ ปีที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดถาวรเมดไลน์

คณะสื่อสารมวลชน จัดโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “สร้างสื่อสร้างสุขภาพ ปีที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดถาวรเมดไลน์ ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567
เนื่องจากทางคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ด้านบริการวิชาการ จากศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์และสวนผักถาวรและสวนผักถาวร ที่ ศ.ป.ค.๒๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ พ.ย. พ.ศ.๒๕๖๖ ในการขอความอนุเคราะห์ทางคณะสื่อสารมวลชน ช่วยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรของทั้ง ๒ องค์กรให้มีทักษะด้านการสื่อสาร การใช้สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของทางองค์กรให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก
คณะสื่อสารมวลชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะร่วมมือกับทั้งสององค์กรดังกล่าว จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ศึกษาข้อมูล ติดต่อประสานงานกับองค์กรข้างต้น เพื่อเตรียมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีข้อสรุปร่วมกันว่าจะเริ่มต้นด้วยการอบรมการผลิตสื่อวีดีโอแนวตั้ง เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร คลิปวีดีโอดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปลูกผัก เพื่อสร้างพื้นที่ทางด้านอาหารที่ปลอดภัยให้แก่ชุมชน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้อีกทางหนึ่ง
ยิ่งไปกว่านั้น การจัดโครงการนี้ยังสอดคล้องกับการบริการทางวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่งของคณะสื่อสารมวลชนในฐานะหน่วยงานที่จัดการสอนระดับอุดมศึกษา โดยให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของคณะสื่อสารมวลชน อันจะนำมาสู่การบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพแก่อาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมคารงการ รวมทั้งเป็นการนำองค์ความรู้ด้านการสื่อสารมาปรับใช้ให้เหมาะแก่บริบทชุมชนภายนอก